Tübitak 1002

Program Hakkında


Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

 

Kimler Projede Yer Alabilir?

 

A. Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar


Proje yürütücülerinin üniversitelerde, araştırma hastanelerinde veya araştırma enstitülerinde kadrolu olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Buna ek olarak proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacıların
Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışan doktora öğrencileri de proje kapsamında yürütücü ve araştırmacı olarak görev alabilirler.

Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler proje ekibinde araştırmacı olarak görev alabilirler. Proje ekibinde danışman bulunamaz.


Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.


Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir)


Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
 

B. Bursiyerler


Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programa yapılan başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası araştırmacı olarak proje ekibinde yer alabilirler.


TÜBİTAK - BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.
 

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?


Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Başkanı, TÜBİTAK ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamazlar.


Değerlendirme süreci devam eden bir ?Hızlı Destek? projesinde proje yürütücüsü veya araştırmacı olarak görev alan kişiler, öneri durumunda olan projelerinin değerlendirme sonucu kesinleşmeden, ikinci kez ?Hızlı Destek? başvurusunda bulunamazlar.
 

Projede Görev Alma Limitleri


TÜBİTAK destekli bir "Hızlı Destek" projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev alan kişilerin, ikinci bir "Hızlı Destek" projesinde görev alabilmeleri için yürürlükte olan Hızlı Destek projesinin sonuçlanması gerekmektedir.
 

Proje önerilerinin değerlendirme süresi, Araştırma Grubunda değerlendirmeye alındığı tarihten itibaren yaklaşık 3 aydır. Bu süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler değerlendirilmek üzere ilgili Araştırma Destek Gruplarına iletilmektedir. 
 

1001 Projeleri Değerlendirme Süreci

Dikkat edilmesi gereken hususlar: 


Proje yürütücüsü ve araştırmacıların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,


Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir),


Başvuru formunun Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayımlar hariç),


Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının tam olması,


Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların olması, sarf malzemeleri içinse ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.),


Bu proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunuldu ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurulması,


Proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması,


Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde rektör veya yetki verdiği rektör yardımcısı, üniversitelere bağlı olmayan araştırma enstitülerinde enstitü müdürü ve üniversitelere bağlı olmayan araştırma hastanelerinde başhekimin imzasının olması,


Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri" nin aşılmamış olması,


Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve desteklenmesi uygun bulunmadı ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurularak hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi ve
formun panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeleri içermesi,


Proje başvurusu sonuçlanmadan aynı proje önerisi ile başka bir programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.),


Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,


Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,


Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması,


Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,


Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı verilerek tartışılmış olması,literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,


Projenin Etik Kurul/Yasal İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin istenilen kriterlere uygun olması, başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden Etik Kurul/Yasal İzin Belgesinin gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında yeterince titizlik gösterilmesi.

Bu içerik 25.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1912 kez okundu.