Tübitak 1004

1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

AMAÇ: 

1004 Programı’nın amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir. Araştırma programı, I. Faz ve II. Faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI SÜRESİ

I. Faz için süre çağrıda belirtilir. II. Faz için süre en fazla 48 ay olabilir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI DESTEK KAPSAMI

Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir. Makine-teçhizat, laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular desteklenmez. Yönetici kuruluşa birinci faz için araştırma programı kapsamında işbirliği oluşturulması amacıyla bütçe verilebilir. Bütçenin harcama detayları II. Faz başvurusundan önce TÜBİTAK'a sunulur. I. Faz için verilen bütçe; hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanır.

DEĞERLENDİRME

Sunulan I. Faz ön başvuruları “Amaç ve Kapsam”, “Yetkinlik” ve “Yüksek Teknoloji Platformu Oluşturma Planı” başlıkları baz alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucunda uygun olduğu tespit edilen başvurular için, Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluştan, I. Faz Başvuru (Rapor) Formu hazırlaması istenir.

Bu kapsamda Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH), Araştırma Programı Yönetişim Modeli (APYM), Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Paylaşımı ve platform üyelerinin yetkinliğine ilişkin dokümanlar hazırlanır. Sunulan dokümanlar, TKYH’nin uygunluğu, APYM’nin Uygunluğu ve Yetkinlik kriterleri esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvuru sahiplerinden, II. Faz başvuruları için araştırma programı kapsamında yer alan teknoloji konularının projelendirilmesi talep edilir.

Projeleri detaylandırılmış araştırma programı önerilerinden, yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar II. Faz kapsamında desteklenir.

Bu içerik 18.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 263 kez okundu.