Tübitak 1008

1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programının amacı, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır. 

Kim başvurabilir?

İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler. 

Ne zaman başvurulabilir? 

 

23.08.2006 tarihinden sonra yapılan patent başvuruları Patent Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan desteklerden yaralanabilir. Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur. 
 

Nereye başvurulabilir?  

 

Başvurular TÜBİTAK Araştırma destek Programları Başkanlığına yapılmalıdır.
 

Nasıl Başvurulabilir? 

 

Teşvik Başvuru formları ve bu formların ekinde yer alan belgelerin tamamlanarak formun başvuru sahibi tarafından imzalanmasını takiben TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na kargo veya posta yolu ile gönderilebilir veya TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na verilmek üzere elden teslim edilebilir.

Başvuru

TÜZEL KİŞİLERDEN BAŞVURU SONRASINDA İSTENİLEN BELGELER 

 

Tüzel kişiler tarafından yapılan patent teşvik başvurularının kabul edilmesi halinde; ödemesi firmalara yapılan TBF-1 vekil, TBF-2 ve TBF-3 destek tutarının ödeme sürecinde aşağıda belirtilen iki belgenin istenilmesi ilgili kanunlar gereği zorunludur (İlgili Kanun): 

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükmü gereğince kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destekleme primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belgenin Kurum Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkotlu çıktı,21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun ilgili hükmü gereğince kuruluşun Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin, bu durum ile ilgili yayımlanan Tebliğ’de belirtilen düzenlemeye uygun olarak bağlı oldukları vergi dairelerinden alınan belge

 

GERÇEK KİŞİLERDEN BAŞVURU SONRASINDA İSTENİLEN BELGELER

 

Kişiler tarafından yapılan patent teşvik başvurularının kabul edilmesi halinde; ödemesi kişilere yapılan TBF-1 Vekil, TBF-2 ve TBF-3 destek tutarının ödeme sürecinde aşağıda belirtilen belgenin istenilmesi ilgili kanunlar gereği zorunludur:

21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun ilgili hükmü gereğince kuruluşun Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin, bu durum ile ilgili yayımlanan Tebliğ’de belirtilen düzenlemeye uygun olarak bağlı oldukları vergi dairelerinden alınan belge

Yukarıda belirtilen belgenin Başkanlığımıza ulaştırılması sonrasında teşvik tutarınıza ilişkin ödeme işlemlerine başlanacaktır. Söz konusu belgenin ilgili kamu kurumlarınca düzenlendiği tarihi takip eden on beş (15) gün geçerlilik süresi olduğu dikkate alınarak belgeler ivedi olarak Başkanlığımıza ulaştırılmalıdır. İlgili belgelerin geçerlilik süresinin on beş (15) gün olması nedeniyle söz konusu belge başvuru esnasında değil, başvurunun kabul olması durumunda ödeme sürecinde kişilerden istenilecektir. Bu bildirim e-posta yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle başvuru formuna geçerli bir e-posta adresinin yazılması önemlidir. 

Önemli Hususlar

 

Patent teşvik başvurularında talep edilen, sekli uygunluk belgesinin, vekil faturaları ve diğer faturaların, dekontların, acknowledgement of receipt-alındı belgelerinin (EPC, PCT) asıllarının, nüfus cüzdanı fotokopisinin veya noter onaylı imza sirkülerinin başvuru ile birlikte sunulmaması ve başvuru formunda belirtilen hususların(e-posta adresi, tc kimlik numarası, vergi kimlik numarası, telefon, faks, IBAN no, vs.) eksiksiz olarak doldurulmaması halinde teşvik başvuruları REDDEDİLECEK ve başvuru sahipleri sahip oldukları başvuru haklarından (gerçek kişiler-5, tüzel kişiler-20) birini kaybetmiş olacaklardır. Başvuru sahipleri patent teşvik başvurularının durumuyla ilgili bilgiye, e-posta adreslerine gönderilecek internet adresinden, kendileri için belirlenen kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabileceklerdir. Birden fazla başvuru yapan kişi/firmalar ilk başvurularında belirlenen kullanıcı adı/şifre bilgilerini kullanacaklardır. Ayrı bir şifre/kullanıcı adı e-postası gönderilmeyecektir.

Bu içerik 24.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1403 kez okundu.