Tübitak 1514


1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

 
 
 
Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın ortak yürüteceği Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile;
  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
  • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
  • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
  • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
  • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması,hedeflenmektedir.
Tech – InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı,  Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaktır. Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir.
Fonlara yatırımcı olarak katılan TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Ayrıca Kuruluşlara katkı paylarının %10’u kadar genel gider desteği de sağlanacaktır. Yine bu kapsamda talep edilmesi durumunda desteklenen TTO, TGB ve AA’ların nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılacaktır.
TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibe, kaynak ve tecrübe birikiminin sağlanmasına yönelik olmak üzere 2 ana koşula bağlı olacaktır. Kaynak birikimi şartı ile fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar bu Kuruluşların bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır. Tecrübe birikimi şartı kapsamında ise fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla söz konusu katılımcı Kuruluşlardan en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer alması ve bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması hedeflenmektedir.
TÜBİTAK ile Hazine Müsteşarlığı arasında 14.06.2018 tarihinde imzalanan İş Birliği Anlaşması ile yürürlüğe giren yeni Tech - InvesTR programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 100 Milyon TL’lik bir bütçe ile çağrıya çıkılmaktadır.

Çağrı metni için tıklayınız.
Ortak Başvuru Formu için tıklayınız. 
Ortak Başvuru Formu Kılavuzu için tıklayınız.
Tanıtım Broşürü için tıklayınız.

Tech-InvesTR 2018 Çağrısına İlişkin Anket Soruları için tıklayınız.

Tanıtım toplantısında iletişim bilgilerinin paylaşılmasına izin veren katılımcılar için tıklayınız.


1514 Yol Planı


Fonun Ortaklık Yapısı


Kimler Başvurabilir?

Sermaye şirketi statüsüne sahip Girişim Sermayesi Fonlarına katılan, katılmayı taahhüt eden;

•    Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO): İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite-sanayi işbirliğine ve üniversitede üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere; yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu sermaye şirketleri veya faaliyetleri arasında üniversite-sanayi işbirliği de olan vakıfların ortak olduğu sermaye şirketleri veya 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren yönetici şirket tarafından kurulan sermaye şirketleri,

•    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB): 4691 sayılı Kanuna göre kurulmuş, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentin yönetim ve işletmesinden sorumlu olan sermaye şirketi statüsüne sahip yönetici şirketi,

•    Yeterlik kararı verilen Araştırma Altyapıları (AA): 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan; Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimler,Programa başvuru yapabilir.

Aynı Fona katılmayı planlayan TTO, TGB ve AA’lar işbirliği içerisinde hazırladıkları ortak proje başvurusu ile TÜBİTAK’a başvururlar. Başvuru formları çağrı dokümanının ekinde yer alacaktır.
 

Önemli Hususlar

Fonların Hukuki Yapısı

Program kapsamında Hazine Müsteşarlığının kaynak aktaracağı Fonlara katılan TTO, TGB ve AA’lar desteklenir. Bu Fonların hukuki yapısı aşağıda belirtilenlerden herhangi birisi olabilir:
•    Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı.
•    Türkiye’de yerleşik Girişim Şirketlerine yatırım yapmak üzere ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde kurulan tüzel kişiliği olan veya olmayan (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan ülkeler hariç) fonlar.

Fonların Temel Özellikleri

•  Türkiye’de yerleşik sermaye ihtiyacı olan erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerine yatırım yapmalıdır.
• Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik yatırım yapmalıdır.
•    Fon yöneticisinin en az yüzde bir (%1) oranında fona katılması gerekir.
•    Fonun tüzel kişilik olması halinde, ödenmiş sermayesinin Kuruluş tarafından karşılanan kısmı, TTO, TGB ve AA’nın Fona katkısı kapsamında değerlendirilir.
•   Fon büyüklüğünün yüzde yirmi (%20)’sinden fazlası tek bir girişim şirketine veya grup şirketine yatırılmamalıdır.
•    Çağrıda belirtilecek ek koşulları sağlamalıdır.
•    Program kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı,  TTO, TGB ile yeterlik kararı verilen Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaktır. 
•    Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir.

Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Şirketlerin Özellikleri

Program kapsamında yatırım yapılacak KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketleri aşağıdaki iki özelliği aynı anda taşımalıdır.
a)    Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle son 5 takvim yılı içerisinde çağrıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış olması veya mevcut durumda proje desteğinin devam etmesi,

b)    Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, girişimin kuruluş tarihi üzerinden en fazla 7 takvim yılı geçmiş olması.
Bu şirketlere yatırım yapacak Fona katılan TTO, TGB ve AA’nın, Girişim Sermayesi Katkı Payı, TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir.
Çağrıda, yatırım yapılması beklenen öncelikli alanlarla ilgili bilgilendirme yapılabilecektir.

Hibenin Koşulları

TÜBİTAK tarafından verilecek hibe desteğin kaynak birikimi ve tecrübe aktarımı olmak üzere iki koşulu bulunmaktadır.
1.    Kaynak birikimi: Fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar, TTO, TGB ve AA’ların bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılabilecektir.

2.    Tecrübe aktarımı: Fonu yöneten bağımsız yönetim ekibinden TTO, TGB ve AA’lara tecrübe aktarımının sağlanması amacıyla bu kuruluşlardan en az bir personel kurulacak fonda yılda en az 3 durum tespit (due-diligence) faaliyetlerinde yer alacak ve fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinerek, edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktaracaktır.

Sonuç Raporu

Çıkışı yapılan yatırımlardan elde edilecek tutar ve bu anaparaya karşılık gelecek kâr, TTO, TGB ve AA’nın da yer aldığı tüm yatırımcılar ve fon yöneticisi arasında yapılan anlaşmaya ve fon yöneticisinin başvuruda belirttiği fonun çıkış stratejisine uygun olarak dağıtılacaktır.
TÜBİTAK’ın TTO, TGB ve AA’lara hibe ettiği tutar ve buna karşılık gelen kâr, çıkışı yapılan her bir yatırımdan sonra ilgili kuruluş tarafından bir kamu bankasında açılacak özel hesapta tutulacaktır. Bu hesapta bulunan bakiye en geç on beş (15) gün içinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alınmak suretiyle değerlendirilecektir.

Fonun sona ermesi veya tasfiyesi durumunda elde edilecek anapara ve kar payı tutarlarının TTO, TGB ve AA’ya düşen bölümünden TÜBİTAK hibelerine karşılık gelen özel hesaptaki tutarın, gelecek dönemde teknoloji tabanlı girişimlerin fonlamasında kullanılacağına ilişkin TTO, TGB ve AA’nın geleceğe dönük stratejisi Fonun sona ermesinin ardından altı ay içerisinde Sonuç Raporu eşliğinde TÜBİTAK’a sunulacaktır. 

Sonuç raporu ile birlikte stratejinin TÜBİTAK tarafından onaylanması ile özel hesaptaki tutar; TTO, TGB ve AA’nın kullanımına uygun hale getirilecek, proje tamamlanmış olarak kabul edilerek destek süreci sonlandırılacaktır.


Bu içerik 26.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 201 kez okundu.