Tübitak 2223-B


2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı 2019 yılı Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

Programın 3.dönem (Temmuz) ve sonrası yapılacak başvurularda ıslak imzalı başvuru formu alınmayacaktır. Başvuru formunun posta yolu ile gönderilmesine gerek olmayıp online başvuru sisteminden başvurunun tamamlanarak onaylanması yeterli olacaktır.

Program kapsamında,
 • Doğa Bilimleri,
 • Mühendislik ve Teknoloji,
 • Tıbbi Bilimler,
 • Tarımsal Bilimler,
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli;  kongre, konferans, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü bilimsel etkinlikler için destek verilmektedir.

ÖNEMLİ DUYURU:

2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı 2018 yılı 1. dönemsonuçları açıklanmıştır. Etkinlik Yürütücüleri durumlarını E-BİDEB sistemine giriş yaparak öğrenebilirler.

E-BİDEB sistemine giriş yapmak için tıklayınız.

Önemli Hususlar ve Tanımlar

ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Sonucu açıklanan başvuruların durumu e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden kontrol edilmelidir.
 • Ödemeler etkinlik tamamlandıktan sonra istenen tüm belgeler ve taahhütnamenin BİDEB’ e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra, etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılarak yapılmaktadır.
 • Desteklenen etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının 100 kişinin altında kalmaması koşuluyla, beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır.

Destek verilecek etkinlikler

 • Ulusal etkinlik,
 • Uluslararası etkinlik,
 • Uluslararası katılımlı ulusal etkinlik.

Desteklenmeyen etkinlikler

 • Kurumsal Etkinlikler,
 • Kişisel Etkinlikler,
 • Eğitim Etkinlikleri.

TANIMLAR

 • Başkan: TÜBİTAK Başkanı’nı,
 • BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nı,
 • Bildiri: Orijinal bir konuyu bilimsel bir çerçevede ele alarak yeni tezler ortaya koyma amacını taşıyan, yazılı metne bağlı kalarak yapılan sözlü anlatımı,
 • Kongre/Konferans: Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı toplantıları,
 • Sempozyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı etkinlikleri,.
 • Kolokyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya gelerek, konunun bir bilim insanı veya ekip tarafından sunulması ve tartışılması şeklinde yapılan etkinlikleri,
 • Çalıştay: Sınırlı sayıdaki bilim insanları ve uzmanlar arasında daha çok belirli bir konuya ön hazırlık niteliğinde üst düzeyde yoğun tartışma ve bilgi alışverişinin yapıldığı etkinlikler ile kısa süreli inceleme ve değerlendirme etkinliklerini,
 • Seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişilerin yönetimi altında gerçekleştirilen toplantıları,
 • Çağrı Duyurusu: Çağrı konusu, kapsamı, başvuru koşulları, süresi, destek miktarı ve çağrı takvimi ile çağrıya özel hususları tanımlayan ilan metni ve eklerini,
 • Destek: Yurt içinde bilimsel etkinlikler düzenlenip yürütülmesi amacıyla kişilere, gruplara ve/veya meslek kuruluşlarına Kurumca verilen maddi desteği,
 • Destek onay yazısı: BİDEB tarafından verilen ve etkinlik yürütücüsünün BİDEB tarafından desteklendiğini belirten belgeyi,
 • Panelist: BİDEB tarafından yürütülen burs ve destek başvurularının değerlendirilmesi toplantısında görüş bildirmek üzere görevlendirilen alanında uzman kişileri,
 • Etkinlik: İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen bilimsel kurs ve seminerler ile bilimsel araştırmaların sunulduğu, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu, kongre, sempozyum, çalıştay, kolokyum vb. etkinlikleri,
 • Etkinlik Bilim Kurulu: İlgili alan akademisyenlerinden oluşan ve etkinliğe ait bilimsel süreçleri yürüten bilim insanlarından oluşan kurulu,
 • Etkinlik Düzenleme Kurulu: Etkinliğin bilimsel süreçleri dışındaki hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu kişilerden oluşan kurulu,
 • Etkinlik programı: Etkinlikte sunulacak bildiri/poster isimleri, eğitimci/konuşmacı adları, ders/sunum saat ve günleri ve diğer tüm aktivitelerin ayrıntılı bir şekilde sunulduğu belgeyi,
 • Etkinlik yürütücüsü: İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve etkinlik hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, etkinliğin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, program taahhütnamesini imzalayan bilim insanını,
 • Grup: BİDEB’ in sorumlu olduğu bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak üzere kurulan birimleri,
 • Grup Koordinatörü: Grup yöneticisini,
 • Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
 • Hakemli etkinlik: Bildiri kabulünün hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı ve etkinlik tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinliği,
 • Katılımcı: Bilimsel etkinliğe ücretli veya ücretsiz katılım için kayıt yaptırmış ve etkinliğe katılmış kişiyi,
 • Kişisel etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurumsal veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinliği,
 • Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu (TÜBİTAK),
 • Kurumsal etkinlik: İşbirliği ve öncelikli alanlarla İlgili etkinlikler hariç, Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerinin veya Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin veya katılımcıların yurt içinden en fazla 3 farklı kurumdan geldiği etkinlikleri,
 • Taahhütname: Bursiyerin/destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanı,
 • Ulusal etkinlik: Etkinlik Düzenleme Kurulu; kurumların ve ülkenin kaynaklarını etkinlik yararına harekete geçirebilecek yetkinlikte, Etkinlik Bilim Kurulu ise; ülke çapındaki konu ile ilgili kurumların önemli kısmını temsil eder nitelikte olan ve konuşmacı/katılımcı sayısı yüksek, program ve içerdiği faaliyetler bakımından bilime katkı sağlama potansiyeli yüksek etkinlikleri,
 • Uluslararası Düzenleme Kurulu: T.C. vatandaşı olmayan, etkinliğin hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu kişilerden oluşan kurulu,
 • Uluslararası etkinlik: Katılımcıların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve ilke olarak her defasında farklı bir ülkede* düzenlenen etkinlikleri,
 • Uluslararası katılımlı ulusal etkinlik: Uluslararası etkinlik tanımı dışında kalan, ulusal etkinlik niteliğine sahip, konuşmacıların bir bölümü ile konuşmacılar dışındaki katılımcıların en az %10’unun yurt dışından olduğu yurt içinde düzenlenen etkinlikleri, ifade eder.
 
*Çalıştaylar için her seferinde farklı bir ülkede düzenlenme şartı aranmaz.

Başvuru Koşulları

a. Başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan yurt içinde ikamet eden ve çalışan en azdoktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,

b. Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması,*

c. Etkinliğin hakemli etkinlik olması,*

ç. Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor olması,*

d. Etkinliğin en az 2’ncisinin düzenlenecek olması,*

e. Talep edilen desteğin etkinliğe katkısının açıkça belirtilmesi,

f. Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir web sayfasının olması. Etkinliğin Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri ile etkinliğin konusu, amacı, kapsamı, düzenleneceği yer ve tarihin açılan web sayfasında duyurulması, (web sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün web sayfası olarak kabul edilmez.)

g. Etkinlik Düzenleme Kurulu’nun TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı yetkin bilim insanlarından oluşması, (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır.)

ğ. Etkinlik Düzenleme Kurulu’ndan herhangi bir araştırmacının son 1 yıl içerisinde aynı etkinlik için destek almamış olması, (Aynı etkinlik için iki defa destek verilmez.)

h. Etkinlik Bilim Kurulu Üyeleri'nin yurt içinden en az 4 farklı üniversite mensubu bilim insanından oluşması, (Üyelerin, daha az sayıda farklı üniversiteden olması durumunda, etkinlik kurumsal etkinlik olarak kabul edilecek ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında iade edilecektir.)

ı. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması. (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.)

i. Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması,

*Çalıştaylar için bu şartlar aranmaz.


Bu içerik 25.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 213 kez okundu.