Tübitak 2224-A


2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 2019 yılı Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

 
 
Programla ilgili sık sorulan sorular ve cevaplar için tıklayınız. (Başvurularınızın eksiklikler nedeniyle iade edilmeyip, bilimsel değerlendirme aşamasına geçebilmesi için lütfen dikkatle inceleyiniz)

Başvuru sahipleri sonuçları e-bideb.tubitak.gov.tr' den kontrol edebilir. Başvuru sonucuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen mail yoluyla iletişime geçiniz. (bideb2224@tubitak.gov.tr) İletilen maillerde mutlaka başvuru yılı ve döneminin belirtilmesi gerekmektedir.
 • 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı, 2018 yılı 4. dönembaşvuru sonuçları açıklanmıştır. (26/12/2018YENİ
 • 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı, 2018 yılı 3. dönembaşvuru sonuçları açıklanmıştır. (19/12/2018)

Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

a. Başvuru sahibinin en az lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olması,
b. Katılmak istenilen etkinliğin araştırmacının bilim alanı ile ilgili uluslararası konferans, kongre, sempozyum vb. olması,
c. Bildirinin sözlü sunum için kabul edilmiş olması, (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır)
ç. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,
d. Katılmak istenilen etkinliğin en az üçüncüsünün düzenleniyor olması,
e. Bildirinin sunulacağı dilde, aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin sağlanıyor olması,

 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 72 puan
 • Yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya lisansüstü diploması
 • Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacılar için doçentlik belgesi ya da üniversiteden alınmış ilgili kadroda çalıştığını gösteren resmi yazı

f. Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,
g. 2224-A programından son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içerisinde yararlanılmamış olması,
ğ. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)
h. Öğrenim/araştırma/çalışma vb. faaliyetlerine yurt içinde devam ediyor olması gerekmektedir.
 
 • TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktılarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar.
 • TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
 • Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.
 • Etkinliği düzenleyen kurum/kuruluş/kişilerin veya katılımcıların çoğunlukla Türkiye’den olduğu etkinliklere destek verilmez. (Türk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü vb. üzerine yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinlikler bu kapsam dışındadır)

Önemli Hususlar ve Tanımlar

Önemli Hususlar:
 • Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
 • Sonucu açıklanan dönem başvuruları web sayfamızda ilan edilmektedir. Web duyurusu dışında herhangi bir tebligatta bulunulmamaktadır.
 • Ödemeler etkinlik sonrasında yapılmaktadır.
Tanımlar:
 • Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
 • BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
 • Bildiri: Orijinal bir konuyu bilimsel bir çerçevede ele alarak yeni tezler ortaya koyma amacını taşıyan, yazılı metne bağlı kalarak yapılan sözlü anlatımı,
 • Bilimsel etkinlik: Üst düzeyde özgün bilimsel araştırmaların açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu aşağıda tanımlanan kongre, konferans, sempozyum veya çalıştay etkinliklerini,
 • Kongre/Konferans: Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı toplantıları,
 • Sempozyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantıları,
 • Danışma Kurulu (DK): Grup Yürütme Kurullarına görüş bildirmekle sorumlu her bir Bilim İnsanı Destek Grupları Danışma Kurulunu,
 • Dizi pusulası: Harcamaların ayrıntılı dökümünü gösteren belgeyi,
 • Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
 • Hakemli etkinlik: Bildiri kabulünün hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı ve etkinlik tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinliği,
 • Taahhütname: Destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanını,ifade eder.
Bu içerik 25.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 183 kez okundu.