OCAK AYINDA AÇIK OLAN HİBE PROGRAMLARI

OCAK AYINDA AÇIK OLAN HİBE PROGRAMLARI

ÇOCUK HAKLARI HİBELERİ İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI

Temel Haklar ve Yurttaşlık Programı kapsamında çocuk haklarına öncelik veren 2013 hibeleri için Çocuk Hakları Hibeleri Teklif Çağrısı açılmıştır. Başvurular için son tarih 12 Mart 2014 saat 12:00’dir.

Çocuk hakları ile ilgili öncelikler aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

Bakımevlerinde ya da gözaltında tutulan çocuklardan sorumlu uygulayıcılar/profesyoneller için çocuk hakları ile çocukla onun yaşına ve bulunduğu ortama uygun şekilde iletişim kurulması konularında eğitim.

Yargı süreçleri (adli ya da idari hukuk) bağlamında çocuklarla etkileşimde bulunan hukuk ve diğer alanlardaki (örneğin sosyal ve sağlık çalışanları, polis) profesyoneller ve uygulayıcılar için çocuk dostu adalet6 konusunda eğitim kılavuzlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Kılavuzlar, AB üyesi tüm Üye Devletlerde erişilebilir ve kolayca kullanıma uyarlanabilir olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kılavuzlar pilot uygulamaya tabi tutulmalı ve pilot uygulama neticesinde gerektiğinde proje kapsamında uyarlanabilmelidir.

Roman çocukların, kendilerini ilgilendiren meselelere dahil edilmeleri amacıyla etkili yaklaşımlar tespit edilerek geliştirilmesi yoluyla, katılımlarının desteklenmesi. Burada amaç Roman çocukların güçlendirilmesi ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde anlamlı katılımları için zemin hazırlanması olmalıdır.

Çocukların hakları konusunda bilgilendirilmeleri sürecinin yapısal düzeyde iyileştirilmesi. Başka bir deyişle, çocukların genel hukuki haklar bağlamında bilgilendirilmelerine dair iyi uygulamaların pilot çalışmalarının yapılması ya da iyi uygulamaların yaygınlaştırılması. Bunlar çocuklara yönelik hukuki bilgilendirme klinikleri ya da hukuki bilgilendirme mobil birimleri vasıtasıyla uygulanabilir. Bu tür merkezlerin çalışmalarının temeli AB Temel Haklar Sözleşmesi ve BM çocuk hakları sözleşmesinde yer alan haklara dayanmaktadır.


Detaylı bilgi için http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_frc_ag_en.pdf.

 

KADINLARA 3 FARKLI KÜRESEL HİBE FIRSATI!

Küresel Kadın Vakfı, Kadınlar için Küresel Hibe kapsamında, kadın gruplarının güçlendirilmesi ve kadının insan haklarının kuvvetlendirilmesi amacıyla 500 Dolardan 20.000 Dolara kadar küçük ve orta ölçekli hibeler vermektedir.

3 farklı başlık altında verilen hibe programından ilki olan genel destek hibeleri; kadın organizasyonları tarafından yürütülen genel çalışma ve projeleri kapsamaktadır. Seyahat ve Etkinlik hibesi ise organizasyon ve dernekler tarafından düzenlenen konferans ve etkinliklere verilmektedir. Üçüncü hibe programı ise zaman odaklı düzenlenen organizasyonlar ve etkinlikleri kapsamaktadır.

Hibe programından kadınlar tarafından kurulan ve yürütülen ya da kadının insan hakları ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda çalışmalar yapan STK’lar, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar yararlanabilmektedir.

Başvurular tüm yıl boyunca kabul edilmekte ve 3 ayda bir hibe verilmektedir.

Detaylar için lütfen http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant

 

PROGRESS BÜYÜME VE İSTİHDAM BECERİLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKLİF ÇAĞRISI

Programın Hedefi: İş piyasasındaki kamu ve özel sektör aktörlerinin (kamu ve özel sektör istihdam hizmetleri, şirketler, ticaret odaları, eğitimciler, sosyal ortaklar gibi) ortaklıklar yoluyla yeni işbirliği yöntemleri geliştirmesini sağlamaktır. Böylece AB düzeyinde iş piyasasındaki arz talep dengesizliklerinin beceri eksiklikleri ve uyumsuzlukların azaltılması yoluyla düzeltilmesi hedeflenmektedir.

Programın Bütçesi:  5.658.000 Avro

Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2014

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Avrupa Komisyonunun ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.

 

   KAMU KURUMLARININ PROGRAMLARI

 BAŞBAKANLIK TANITMA FONU TANITMA FONUDESTEĞİ

 Programın Amacı :  Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarınıarttırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir halegetirmek, milletlerarası kamuoyunu  memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

    Üniversite

    KOBİ-Şirket

    Belediye

    Dernek-Vakıf (STK)

    Birlikler (Mahalli İdare/Tarımsal Üretim/Kalkınma)

    Valilik/Kaymakamlık

    İl Özel İdaresi

    Oda-Sendika-Meslek Birliği

    İlk-Orta Öğretim Kurumu

    Kamu Kurumu

 

Uygun Başvuru Konuları:  Turizm, Kültür, Eğitim, Hizmetler alanında her türlü eğitim, araştırma ve tanıtım faaliyetleri(ülkemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına destek  olacak  basılı  ve  görsel  yayın hazırlanması,  kültür  ve  sanat etkinlikleri düzenlenmesi, çeşitli eğitim programları, spor aktiviteleri gibi faaliyetler) için başvuruda bulunulabilir.

 Son Başvuru Tarihi:  Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.

 Detaylı Bilgi İçin:  Detaylı  bilgiye  ve  başvuru  formlarına  Başbakanlık  Tanıtma  Fonu

Kurulu Sekreterliği internet sayfasından ulaşılabilir.

  

EKONOMİ  BAKANLIĞI  PROGRAMLARI

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği

 Destek Amacı :  Uluslararası   nitelikteki   yurtiçi   ihtisas   fuarlarının   dış   tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir   destektir.   Dış   Ticaret  Müsteşarlığı'nca   belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır.

 Uygun Faydalanıcılar :  Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.

 

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

 Destek Amacı: Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan

sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.

Uygun Faydalanıcılar

• Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler

• Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)

• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

 

AR-GE Yardımı

 Genel Bilgi   : Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:

* Yeni bir ürün üretilmesi,

* Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

* Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,

*  Üretimle  ilgili  olarak  yeni  bir  teknoloji  geliştirilmesi  veya  yeni

teknolojinin  yurt  koşullarına  uyumu  konusunda  bilimsel  esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını, ifade etmektedir.

 Destek,   TTGV   ile   proje   sahibi   kuruluş   arasında   bir   sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır.

 Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:

a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği

b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği

 

Uygun Faydalanıcılar :  Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.

 

Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği

 Destek Amacı:  Firmaların yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir.

 

Uygun Yararlanıcılar : Yurt  dışı  fuar  organizasyonu  gerçekleştiren  organizatörler  ve  söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlardır.

  

İstihdam Yardımı

Destek Amacı :  Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemleriniyürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Uygun Yararlanıcılar: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

 

Yurtdışı Birim Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

Uygun Yararlanıcılar: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği

Kuruluşları

 

Türk   Ürünlerinin   Yurt   Dışında   Markalaşması,   Türk   Malı   İmajının   Yerleştirilmesi   ve

TURQUALITY®’nin Desteklenmesi

 

Genel Bilgi    :İhracatçı    Birlikleri,    Üretici    Dernekleri,    Üretici    Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere  ilişkin  giderler  ile  İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamındafirmalara  yurt içinde  ve  yurt  dışında  markalaşma  sürecinde  vereceği  desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlüfaaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması veyerleştirilmesi için   yurt   içinde   ve   yurt   dışında   gerçekleştireceği   her   türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

 

Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Desteğin Amacı : Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

 Uygun Faydalanıcılar : Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Desteği

 Desteğin Amacı   :  Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak ihracat seferberliği başlatmaktır.

 Program kapsamında;

“İşbirliği  Kuruluşları”  (Türkiye  İhracatçılar  Meclisi,  TOBB,  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, TGB, OSB vb) önderliğinde, firmaların ihracatta aşağıdaki konulara yönelik  ortak  eylem  ve  faaliyetlerinin  desteklenmesi amaçlanmaktadır:

    Ortak ihtiyaç analizi

    Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)

    Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)

 

Uygun Faydalanıcılar: “İşbirliği Kuruluşu” çatısı altında, kuruluşun aynı sektörde faaliyet gösteren üyeleri programdan yararlanılabilir (en az 10 üyenin bir araya gelme şartı aranmaktadır).

 

Tasarım Desteği

 Genel Bilgi: Markalaşmanın    önemli    bir    unsuru    olan    tasarımın    doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler,  tasarım  dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği  tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri karşılanmaktadır.

 

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

 Desteğin Amacı :          Teknik  Müşavirlik  Şirketlerinin  yurtdışı  pazarlarda  tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesidir.

 Uygun Yararlanıcılar : Teknik Müşavirlik Şirketleri

 Detaylı Bilgi İçin: Programlar ile ilgili detaylı bilgiye Ekonomi Bakanlığı’nın internet sayfasından ulaşılabilir.

 

KOSGEB PROGRAMLARI

 

KOBİ Proje Destek Programı

 Genel Bilgi :  İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulduğu, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiği, esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulduğu için uygulanan bir programdır.

 

Uygun Başvuru Sahipleri :  KOBİ’ler programdan yararlanmaktadır.

 

Tematik Proje Destek Programı

 

Genel Bilgi : KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi;makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması; KOBİ’lerin  uluslararası  mevzuat  ve önceliklere  uyumunun sağlanması amaçları ile “Çağrı Esaslı Tematik Program” ve “Meslek Kuruluşu Proje Destek” Programları yürütülmektedir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ’ler, Meslek Kuruluşları programdan yararlanmaktadır.

 

İşbirliği Güç Birliği Destek Programı

 Genel Bilgi:  KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara  Ortak Çözümler”  üretilmesi;  KOBİ’lerin  tedarik, pazarlama,   düşük   kapasite   kullanımı,  rekabet   gücü   zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok  soruna  çözüm  bulunması;  KOBİ’lerin  bir  araya  gelerek kapasite verekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi; ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması; KOBİ’ler arasında  ortaklık ve  işbirliği  kültürünün geliştirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir.

 

Uygun Başvuru Sahibi : Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa

ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

 

Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel  Uygulama Destek Programı

 Genel Bilgi  : Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi;teknolojik fikirlere sahip tekno- girişimcilerin desteklenmesi; KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması; mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi; inovatif faaliyetlerin desteklenmesi; Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi amaçları ile program yürütülmektir.

 

Genel Destek Programı

 Genel Bilgi : Proje  hazırlama  kapasitesi  düşük  KOBİ’ler  ile  KOSGEB  hedef kitlesine   yeni   dahil  olmuş   sektörlerdeki   KOBİ’lerin   mevcut KOSGEB   desteklerinden   faydalanması,  KOBİ’lerin   kaliteli   ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını arttırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir.

 

Girişimcilik Destek Programı

 Genel Bilgi  : Ekonomik  kalkınma  ve  istihdam  sorunlarının  çözümünün  temel faktörü   olan  girişimciliğin   desteklenmesi   ve   yaygınlaştırılması, başarılı  ve  sürdürülebilir  işletmelerin kurulması,  girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş geliştirme merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin  geliştirilmesi,  istihdamın  artırılması,  yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçları ile program yürütülmektedir.

 

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşmaktadır:

1.   Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

(Kendi işini kurmak isteyen herkse programa katılabilir)

2.   Yeni Girişimci Desteği

(Uygulamalı  girişimcilik  eğitimini  tamamlayarak  işini  kuran girişimciler ve İŞGEMgirişimcileri bu destekten faydalanabilir.)

3.   İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

 

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

 Genel Bilgi  :  Gelişen  İşletmeler  Piyasası  KOBİ Destek Programı  ile  gelişme  ve büyüme  potansiyeline sahip  küçük  ve  orta  ölçekli  işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda  işlem  görmesinin  sağlanması,  sermaye  piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması amaçları ile program yürütülmektedir.

Detaylı Bilgi İçin: Programlar  ile  ilgili  detaylı  bilgiye  KOSGEB  internet  sayfasından ulaşılabilir.

  
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE DESTEKLERİ

 

Fonun Amacı: Yoksul kadınlara, işsiz gençlere, düzenlenecek kısa süreli kurslarla çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırılması ve bu kişilerin daha nitelikli iş bulmalarının sağlanmasıdır.

 Eğitimlerde benzer konularda çalışma yapan kamu ve sivil toplum kuruluşları  (Vakıflar, dernekler,  sanayi,  ticaret  ve  esnaf  odaları, kooperatifler, birlikler vb.) ile işbirliği yapılarak istihdam güvencesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

 Verilecek destek, eğitim süresince proje masraflarının karşılanması şeklinde  olmaktadır.  Ancak  istihdam  amaçlı   eğitim  projelerinin Türkiye  İş  Kurumu  Genel  Müdürlüğü’nün (İŞKUR)  görev  alanına girmesi nedeniyle, 2008 yılı sonundan itibaren söz konusu projeler İŞKUR işbirliğinde yürütülmektedir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

    Dernek-Vakıf (STK)

    Birlikler (Mahalli İdare/Tarımsal Üretim/Kalkınma)

    Oda-Sendika-Meslek Birliği

 

Uygun Başvuru Konuları

     Eğitim

    Kurs/Seminer


Destek Miktarı :   Proje başı fon miktarı, eğitime katılan kişi sayısına göre değişmekle birlikte,  projelere sağlanacak  destek  miktarı  50,000  ABD  doları eşdeğeri TL'yi civarında olmaktadır.

 

Son Başvuru Tarihi   :  Başvuru için zaman sınırlaması yoktur.

 

Detaylı Bilgi İçin: Program  ile  ilgili  detaylı  bilgi  İl  ve  İlçe  Sosyal  Yardımlaşma  ve

Dayanışma Vakıflarından alınabilir.

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK SOSYAL HİZMET PROJE DESTEKLERİ

 

Fonun Amacı  : Sokakta  çalışan/yaşayan  çocuklar,  engelliler,  yaşlılar,  korunmasız kadın ve erkekler,işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için toplum veya sosyal amaçlı merkezler   kurulması   yada   mevcut   merkezlerdeki  programların çeşitlendirilmesi için destek sağlamaktır.

 Sağlanan Destek Miktarı : Sosyal hizmetler projelerine verilecek destek miktarı 200,000 ABD doları eşdeğeri TL civarında gerçekleşmektedir. Sosyal hizmet amaçlı merkezlerin genel işletme giderleri en fazla iki yıl süreyle desteklenebilmektedir.

 

Son Başvuru Tarihi  : Başvuru için zaman sınırlaması yoktur.

 Uygun Başvuru Sahipleri

    Dernek-Vakıf (STK)

    Birlikler (Mahalli İdare/Tarımsal Üretim/Kalkınma)

    Oda-Sendika-Meslek Birliği

 

Uygun Başvuru Konuları

    Malzeme ve ekipman alımı

    Altyapı Yatırımı

    Kapasite Geliştirme

 

Detaylı Bilgi İçin:  Program  ile  ilgili  detaylı  bilgi  İl  ve  İlçe  Sosyal  Yardımlaşma  ve

Dayanışma Vakıflarından alınabilir.

  

                                                    TÜBİTAK  PROGRAMLARI                                               

 

Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (TEYDEB)

 a) 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 Genel Bilgi  :  Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, katma değer yaratan kuruluşların;

a) Araştırma geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi,

a)Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşması, b) Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,

c) Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,

d) Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması,

e) Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkinliğin sağlanması,

f) Nitelikli işgücü istihdamının artırılması,

g) Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven, h) Ticari başarı,

i) Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım olanaklarının artırılması amaçları ile yürütülmektedir.

 Uygun Başvuru Sahipleri :  Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri programa başvurabilir.

 

b) 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı

 

Genel Bilgi                             Proje  Pazarları  Destekleme  Programı;   üniversitelerden,  araştırma kurumlarından ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal  işbirliklerinin  oluşturulmasına  yönelik  ulusal  veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesi amaçları ile yürütülmektedir.

 Uygun Başvuru Sahipleri    

    En az bir üniversite ile,

    Sanayi Odası,

    Ticaret Odası,

    Ticaret ve Sanayi Odası,

    İhracatçı Birliği.

 

c) 1505 - TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

 Genel Bilgi :  KOBİ  Yararına  Teknoloji  Transferi  Destek  Programının  amacı, üniversite/kamu  araştırma  kurumlarındaki  bilgi  birikiminin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek   KOBİ’lere   aktarılması  yoluyla   ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu program; yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi   veya  standardının   yükseltilmesi   veya   maliyet   düşürücü nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretimteknolojilerinin  geliştirilmesi konularındaki projeleri 

kapsamaktadır.

 

Uygun Başvuru Sahipleri  : Ar-Ge’ye  dayalı  çözüme  ihtiyacı  olan,  bu  ihtiyacının  karşılanması amacıyla yürütücü kuruluşu belirleyerek, bu kuruluşla birlikte işbirliği sözleşmesini imzalayan, 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan  “Küçük  ve  Orta  Büyüklükte   İşletmelerinTanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde KOBİ tanımına uyan,sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile, Ar-Ge projesi yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip, projenin yürütüldüğü   4/11/1981   tarihli   ve   2547   sayılı   “Yükseköğretim Kanunu” kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri ve ilgili mevzuat da Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma kurumları programa başvuruda bulunabilirler.

 

d) 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 Genel Bilgi : KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, yenilik tanımı çerçevesinde yeni bir ürün üretilmesi,mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesiveya maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretim teknolojilerinin geliştirilmesikonularında, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ilk iki projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi amacı ile yürütülmektedir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ tanımında belirtilen, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri programa başvuruda bulunabilirler.

 

e) 1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 Genel Bilgi : Uluslararası  Sanayi  Ar-Ge  Projeleri  Destekleme  Programı,  yenilik tanımı çerçevesinde yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında işletmelerin uluslararası ortaklı olarak yürütülen projelere ortak olarak katılan Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi amaçları ile yürütülmektedir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik sermaye şirketleri programa başvurabilir.

 

f)  1511  TÜBİTAK  Öncelikli  Alanlar  Araştırma  Teknoloji  Geliştirme  ve  Yenilik  Projeleri

Destekleme Programı

 Genel Bilgi : Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındayürütülen Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri:  Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik sermaye şirketleri programa başvurabilir.

 

Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)

 

a) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

 Genel Bilgi :   Bilimsel     ve     Teknolojik     Araştırma     Projelerini     Destekleme Programı’nın amacı,yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler) yapılan çalışmaları desteklemektir.

 

b) 1002 Hızlı Destek Programı

 Genel Bilgi :  Hızlı    Destek    Programının    amacı,    üniversitelerde,    araştırma hastanelerinde  ve araştırma  enstitülerinde  yürütülecek  acil,  kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

 

c) 1007 TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

 Genel Bilgi :   Kamu  Kurumları  Araştırma  ve  Geliştirme  Projelerini  Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının

 Ar-Ge ile giderilebilecek   ihtiyaçlarının   karşılanmasına   ya  da   sorunlarınınçözümüne yönelik projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar-Ge birimleri program kapsamında  hazırladıkları  Ar-Ge  içerikli  proje  önerilerini sunmaktadır.

 

d) 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

 Genel Bilgi :  Patent Teşvik Sisteminin amacı,  Türkiye’nin ulusal  ve  uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır.

 

e) 1010 Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı

 Genel Bilgi :  EVRENA; bilim insanlarının ülkemizde yürüttüğü çalışmalara yurt dışından  meslektaşlarının katılmasına  destek  veren  2221  Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı’na ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerde, ülkemizde eksikliği hissedilen alanlarda yurt dışından bilgi ve tecrübe aktarımını amaçlayan bir programdır.

 

f) 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı

 Genel Bilgi:  Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı; birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası projelere, ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

 

g)  1301  Bilimsel  ve  Teknolojik  İşbirliği  Ağları  ve  Platformları  Kurma  Girişimi  Projeleri

(İŞBAP) Destekleme Programı

 Genel Bilgi :  Programın  amacı  ulusal  ve  uluslararası  kurum,  kuruluş,  birim  ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler  ve  ilgili  teknoloji  dallarında,  özellikle ülkemizin  bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir.

 

h) 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

 Genel Bilgi:     Kariyer Geliştirme Programının amacı, kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Bu program ile 21.yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amaçlanmaktadır.

 

Bilim ve Toplum Proje Destekleri

 

Genel Bilgi:  Bilimsel   oluşum,   kavram   ve   yeniliklerin   topluma   tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine   alınması   ve   böylelikle  bilim   kültürünün   ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını sağlamak, kabul edilen projeleri desteklemek ve bu amaçlarla Kurum tarafından yapılacak etkinlik ve/veya projeleri gerçekleştirmektir.

 

a) 4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

 Genel Bilgi :    Bilimsel  bilgi  ve  birikimin  geniş  kitlelerle  paylaşılması,  bilim kültürünün  arzu  edilen  seviyeye  çıkartılması  ve  bilim okuryazarlığının artırılması amacıyla Büyükşehir Belediye’lerine yönelik olarak yürütülen bir programdır.

 b) 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

 Genel Bilgi :  Bilim  ve  Toplum  Projeleri,  bilginin  topluma  anlaşılır  biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlamaktadır.

 

Detaylı Bilgi İçin  : Program  ile  ilgili  detaylı  bilgiye  TÜBİTAK’ın  internet  sitesinden

ulaşılabilir.

 (www.tubitak.gov.tr)

 

VAKIF ve BÜYÜKELÇİLİK PROGRAMLARI

 

SABANCI VAKFI

 Programın Amacı  :  Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu konularda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini, Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) kapsamında desteklemektedir.

 Uygun Başvuru Sahipleri:  Sivil toplum örgütleri yararlanabilir.

 Uygun Başvuru Konuları :  Program kapsamında desteklenen projelerin 3 temel konudan en az birine değinmesi gerekmektedir:

    Toplumsal Adalet

(Cinsiyet, yaş ve fiziksel/zihinsel engellere dayalı ayrımcılığa ve fırsat eşitliğinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmaları kapsayan konular)

    Ekonomik Katılım

(Cinsiyet, yaş ve fiziksel/zihinsel engeller nedeniyle ekonomik hayata katılımın önündeki engellerin kaldırılması için potansiyel çözümleri kapsayan konular)

    Toplumsal Katılım

(Cinsiyetleri, yaşları ve fiziksel/zihinsel engelleri sebebiyle toplumsal hayatın dışında kalmış grupların toplumsal katılımını teşvik edecek çalışmaları kapsayan konular)

 

Son Başvuru Tarihi                 Zaman  sınırlaması  olmayan  program  kapsamında;  cinsiyet,  yaş, fiziksel ve/veyazihinsel engeller sebebiyle ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projeler desteklenmektedir.

Projelerin seçiminde;

    ‘Çifte  dezavantajlı’  grupları  hedefleyen  (Genç  Kadın,  Engelli Kadın, Engelli Genç veya Engelli Genç Kadın),    Hedef kitleyi doğrudan etkileyen/hizmet sunan,    Alanda  çalışan  diğer  paydaşlarla  bilgi  ve  deneyim  paylaşımını teşvik eden,     Farklı    alanlarda    çalışan    kurumlarla    işbirlikleri    kurarak, “toplumsal cinsiyet”, “engelli” ve/veya“gençlik” yaklaşımlarını çalışmalarına entegre eden,     Yasal alt yapı ve yeni modeller önermek üzere karar vericileri hedefleyen kurumların projelerine öncelik verilmektedir.

 

Detaylı Bilgi İçin:  Detaylı bilgiye Sabancı Vakfı’nın internet sitesinden ulaşılabilir.

 (www.sabancivakfi.org)

 

VODAFONE VAKFI

 

 Programın Amacı

      Sürdürülebilir  gelişme  için  sivil  toplum  kuruluşları  ve  diğer paydaşlarla işbirliği yapmak,

      Sosyal ve fiziksel yönden dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılmalarına destek olmak,

     Okul öncesi eğitimde bölgesel eşitsizliği ortadan kaldırmak,

      Mobil   telekomünikasyon   teknolojilerini   kullanarak   insanların toplumsal yaşama katılımlarını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak,

      Bilgi  toplumuna  dönüşme  yolundaki  Türkiye'nin  altyapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

      Afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları yaparak Türk halkının tatsız sürprizlere karşı hazırlıklı ve donanımlı olmasını sağlamak,

      Başta    Vodafone    çalışanları    olmak    üzere    toplumun    tüm kesimlerini, içinde yaşadığımız 

Topluma gönüllü hizmet vermeleri için desteklemek.

 

2002 yılında Vodafone Group Plc tarafından kurulan Vodafone Grup Vakfı, İngiltere Hükümeti tarafından tescillenmiş biryardım kuruluşudur. Vodafone Grup Vakfı, Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerdeki toplumlara destek olmak, sosyal ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla vakıflar kurmaktadır. Dünya genelinde 27 Vodafone Vakfı bulunmaktadır.

 

Uygun Başvuru Konuları :  Vodafone Grup Vakfı'nın öncelik verdiği alanlar "Mobile for Good", "World of Difference", “RedAlert” ve “Yerel Hibeler” olarak özetlenmektedir.

 

Detaylı Bilgi İçin :  Detaylı  bilgiye  Türkiye  Vodafone  Vakfı’nın  internet  sayfasından ulaşılabilir.

 (http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr)


ALMAN MARSHAL VAKFI (GMF)

KARADENİZ BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ FONU

 

 Fonun Amacı  :  Bir kamu–özel sektör ortaklığı olan Vakıf, birçok donörle işbirliği içerisinde bölgesel işbirliği, sivil toplum ve demokratik temelleri geliştirmek ve güçlendirmek için çalışan yerli kuruluşlara hibe sağlamaktadır.

 Uygun Başvuru Sahipleri :   Türk sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, topluluklar, diğer kuruluşlar uygun başvuru sahipleridir.

 Son Başvuru Tarihi   : Bu programın son başvuru tarihi yoktur ve proje önerileri yıl boyunca kabul edilmektedir. Her ay sunulmuş olan proje önerilerin değerlendirilmesi için bir komisyon toplanmaktadır. 25.000dolar üstünde olan projelerin desteklenmesi konusunda Karadeniz Bölgesel İşbirliği Fonu Yönetim Kurulu karar vermektedir.

 

Detaylı Bilgi için Detay  bilgiye  The  German  Marshall  Fund  of  the  Unites  States’in internet sayfasından ulaşılabilir.

 (www.gmfus.org)

 

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ

MATRA PROGRAMI

 

Programın Hedefi :  Hollanda   Büyükel&cc

Bu içerik 10.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 630 kez okundu.