Yönetmelik

14 Aralık 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29205

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak.

b) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

c) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.

ç) Proje teklif çağrılarına Üniversitemiz adına sunulacak proje tekliflerinin koordinasyonunu yapmak, çağrı kapsamında gerekliyse hangi proje tekliflerinin Üniversitemiz adına sunulacağını belirlemek (bir proje teklif çağrısına bir kurumdan başvurabilecek proje sayısının sınırlandığı durumlarda).

d) Kabul edilen projelerin Trakya Üniversitesine ait resmi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak.

e) Kabul edilen projelerin yürütülmesi sırasında proje yürütücülerine destek vermek ve kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları yapmak.

f) Trakya Üniversitesi bünyesinde hazırlanan projelerin Proje Bilgi Sistemi aracılığıyla kaydını tutmak ve durumlarını takip etmek.

g) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

ğ) Proje yönetimi süreçlerini izlemek.

h) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.

ı) Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetleri şunlardır:

1) Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek, proje hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki teknik konularda destek vermek.

2) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve toplantılar düzenlemek, tanıtım etkinliklerini koordine etmek.

3) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

b) Proje yönetimi faaliyetleri şunlardır:

1) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim, kurum ve öğretim elemanlarına geri göndermek.

2) Ulusal ve uluslararası projelerin, başlatılması, uygulanmasının izlenmesi, raporlandırılmasını ve sonlandırılmasını takip etmek.

3) Gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi, proje ortakları ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimini sağlamak.

4) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.

c) Diğer faaliyetler şunlardır:

1) Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veritabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin veri tabanında saklayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak.

2) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve çıkabilecek sorunların çözülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

b) Çalışma, hedef ve planlarıyla ilgili bir sonraki yıla ilişkin çalışma programı ve her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) İdari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezce yapılacak sınavları koordine edip uygulanmasını sağlamak. Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısı vekalet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim ile ilgili kararlar almak.

b) Çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

ç) Gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bu içerik 15.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1058 kez okundu.