PRIMA Programı 2019 Çağrıları Açıldı


Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı.

Çağrılar hakkında detaylı bilgiye http://prima-med.org/calls-for-proposals/ adresinden ulaşabilirsiniz.

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

 • Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler
 • Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenecektir.

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir.

Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir.

Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler

Bölüm 1 (Section 1) - 2019 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

 • Konu 1.1.1: Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi
Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas

Tema 2: Tarım Sistemleri

 • Konu 1.2.1: Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım
Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture

 • Konu 1.2.2: Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü
Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

 • Konu: 1.3.1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve dijital teknolojiler

Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of traditional Mediterranean foods

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

 • Konu 1.4.1: Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik faydalarının değerlendirilmesi

Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystem-Food Nexus
 
 • Konu 1.4.2: Akdeniz bölgesinde Tarım Sistemleri, Su Yönetimi, Tarım-Gıda Değer Zinciri konularında geçmiş ve devam eden deneyimlerden en iyi uygulamaların haritalandırılması ve bunlardan fayda sağlanması (CSA)

Platform for mapping and capitalisation of results and best practices from past and on-going projects related to farming system, water and food in the Mediterranean Area

Bölüm 1 – Çağrı Takvimi

1. Aşama Son Başvuru: 28 Şubat 2019

2. Aşama Son Başvuru: 16 Temmuz 2019

 
Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler

Bu bölüm kapsamında tek bir çağrı açılmış olup, çağrı temaları ve alt başlıkları aşağıda belirtilmektedir.

Bölüm 2 kapsamında uluslararası başvurularla eş zamanlı olarak, ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kamu ve özel sektörden araştırmacılar başvurularını 24 Aralık 2018 tarihinden itibaren http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapabilirler.

Bölüm 2 (Section 2) - 2019 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

 • Konu 2.1.1: Akdeniz'de potansiyel ve fiili sulama performansı arasındaki boşluğu kapatmak
Bridging the gap between potential and actual irrigation performance in the Mediterranean

 • Konu 2.1.2: Su kıtlığı ve iklim değişikliği koşulları altında düşük kaliteli suların yönetimi
Management of low quality waters under water scarcity and climate change conditions
 
Tema 2: Tarım Sistemleri

 • Konu 2.2.1: Küçük ölçekli çiftçilik sistemlerinde inovasyon
Small scale farming systems innovation

 • Konu 2.2.2: Biyoçeşitliliğin çiftçilik sistemlerinde büyük bir sürdürülebilirlik kolu olarak kullanımı ve yönetimi

Use and management of biodiversity as a major lever of sustainability in farming systems
 
Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

 • Konu 2.3.1: Bozulabilir Akdeniz gıda ürünlerinin raf ömrünün sürdürülebilir teknolojiler ve lojistik ile ve optimize edilmiş haşere ve mikrobiyal kontrol ile uzatılması
Extending shelf-life of perishable Mediterranean food products by sustainable technologies and logistics and by optimized pest and microbial control

 • Konu 2.3.2: İnovasyon ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için Akdeniz tarım-gıda değeri zincirlerinde yatay ve dikey entegrasyonun geliştirilmesi

Enhancing horizontal and vertical integration in Mediterranean agro-food value-chains to foster innovation and sustainability
 
Bölüm 2 – Çağrı Takvimi

1. Aşama Çağrı Başlangıcı (PRIMA): 17 Aralık 2018
1. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 21 Şubat 2019
2. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 4 Eylül 2019


1. Aşama Çağrı Başlangıcı (TÜBİTAK): 
24 Aralık 2018
1. Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 26 Şubat 2019
1. Aşama Başvurular için İmzalı Belgelerin TÜBİTAK’a İletilmesi: 5 Mart 2019
2. Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 4 Eylül 2019
 
 
İmzalı belgelerin iletileceği adres:

TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
Tunus cad. No: 80, 06100
Kavaklıdere, Çankaya
ANKARA

Bölüm 1 (Section 1) İçin TÜBİTAK Destekleri

PRIMA Programı Bölüm 1 (Section 1) kapsamında açılan çağrılarda proje koordinatörü olarak yer almak isteyen veya proje önerisinde bulunmak için uluslararası konsorsiyum oluşturmak isteyen araştırmacılar, TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklere başvuruda bulunabilirler.
Detaylı bilgi için:

PRIMA Ortak Arama Aracı

Program kapsamında açılan çağrılara başvurmak amacıyla ortak bulmak ve konsorsiyum oluşturmak için PRIMA resmi internet sayfasında yer alan Ortak Bulma Aracı’na buradanulaşabilirsiniz.

PRIMA Dış Danışman Veritabanı

PRIMA çağrılarına sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi ve programın yürütülmesinde gerek duyulabilecek diğer hususlarda bağımsız dış danışmanların uzmanlığına başvurulmaktadır.

PRIMA bağımsız dış danışman veritabanına buradan kaydolabilirsiniz.

TÜBİTAK İletişim:

Nur Eda DEMİR
(UIDB, PRIMA Programı Sorumlusu)
Tel: (312) 298 1622
Hatice Mahur ALTAY
(ARDEB-TOVAG, Bil.Prog.Uzmanı)
Tel: (312) 298 1271
Alper MERT
(ARDEB-ÇAYDAG, Bil.Prog.Uzmanı)
Tel: (312) 298 1251
 
PRIMA İletişim:

Su Yönetimi Teması (Bölüm 1&2):
Tarım Sistemleri Teması (Bölüm 1&2)
Fabrice Dentressangle: fabrice.dentressangle@prima-med.org
Tarım-Gıda Değer Zinciri Teması (Bölüm 1&2):
NEXUS Teması (Bölüm 1):
Bu içerik 18.12.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 128 kez okundu.