SABANCI VAKFI 2018 Başvuruları

Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 2 Ocak 2018 itibariyle başlayıp, 9 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir.

Başvuru Kuralları:

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Yalnızca T.C. Yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik:

 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Kooperatifler
 • Üniversiteler

Hibe Programı’na başvurabilirler.

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri, özel şirketler, ticaret ve sanayi odaları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri/vakıfları, vb. Hibe Programı’na başvuru yapmak için uygun değildir. Ancak bu kurumlar proje ortağı olarak yer alabilirler.

Dernek, Vakıf ve Kooperatifler, merkez ve şubeleri dahil olmak üzere hibe programına tek bir proje ile başvurabilirler. Üniversiteler rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden (Meslek Yüksek Okulları, araştırma merkezleri, fakülteler vb.) olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.

Bir kurum proje sahibi olarak yalnızca bir başvuru yapabilir, fakat kurumun birden fazla projenin ortağı olması mümkündür.

Hibe programına bireysel başvuru yapılamamaktadır.

Proje Ortakları:

Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilecektir.

Bir projenin birden fazla ortağı olmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri, özel şirketler, ticaret ve sanayi odaları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri/vakıfları, vb. başvuru yapmaya uygun kurumlar olmadıkları için Hibe Programı’ndan doğrudan yararlanamazlar. Ancak Hibe Programı kapsamında bir projenin ortağı olarak yer alabilirler.

Başvuru yapmaya uygun olan kurumların hem kendi projeleri ile başvuruda bulunması, hem başka kurumların proje ortağı olması herhangi bir sakınca oluşturmaz.

Ortaklık ilişkisinde aranan bazı özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Ortakların projenin uygulanmasında önemli rollerinin olması
 • Ortakların proje kapsamındaki görev tanımlarını bilmeleri ve görevlerini yerine getirmeleri
 • Ortakların Sabancı Vakfı ile yapılacak görüşmelere aktif katılım sağlamaları
 • Yürütücü kurumun, ortaklarını projedeki gelişmeler hakkında bilgilendirmesi
 • Yürütücü kurumun, proje değişiklikleri konusunda ortakların görüşlerini alması

Hibe Tutarı ve Bütçe:

Sabancı Vakfı 2018 Hibe Programı kapsamında, uygun görülen projelerin tümüne verilecek hibenin toplam tutarı en fazla 1.000.000 TL’dir. İstenen nitelikte başvuru olmaması durumunda Sabancı

Vakfı, kalan fonların kullanılmaması hakkını saklı tutar.

Proje başına verilecek hibeler aşağıda belirtilen en az ve en fazla tutarlar arasında olacaktır:

 • En az: 50.000 TL
 • En fazla: 200.000 TL

Sabancı Vakfı’ndan talep edilen miktarın yukarıda belirtilen tutarların altında veya üstünde kalması durumunda proje başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Proje bütçesi değerlendirilirken, bütçenin gerçekçi olması (kurumun mali kapasitesi ve proje fikrinin uygulanabilirliği açısından), donanım ve insan kaynakları kalemlerinin bütçenin genel dengesi gözetilerek oluşturulmuş olması, bütçede yer verilen masrafların projenin amacı ve faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir olması önemli olacaktır. Talep edilecek hibe miktarı sahadaki tecrübe, yıllık bütçe, insan kaynakları (tam zamanlı çalışan, gönüllü, üye, vb.) gibi faktörler dikkate alınarak belirlenmelidir.

Hibe almaya hak kazanan projelerin hibe ödemeleri belirli bir takvim doğrultusunda yapılacaktır.

Toplam hibenin %40’ı, kurum ile imzalanan protokolün ardından projenin başlamasını takiben 5 iş günü içinde; %40’ı kurumun ilk Ara Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde; geriye kalan %20’si ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Son Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

Sabancı Vakfı’ndan talep edilen hibe tutarı projenin toplam bütçesinin %80’inden az olamaz.

Örneğin:

Projenin toplam bütçesi 100.000 TL ise Sabancı Vakfı’ndan istenecek tutar 80.000 TL’den az olmamalıdır

Proje kapsamında kullanılacak genel giderler ve diğer giderler kalemleri ayrı ayrı proje bütçesinin %10’unu geçemez.

Program kapsamında sadece kalıcı eser/bina yapımını öngören projeler desteklenmeyecektir.

Bunun dışında kalan diğer türde donanım talepleri varsa, sunulan projenin gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahip olmalı ve sabit kıymet ve demirbaş alımları proje bütçesinin %10’unu geçmemelidir.

Sabancı Vakfı, değerlendirme sürecinde proje bütçesinde kesinti veya değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri:

Bir proje en fazla 12 ay olmalı, projenin temel faaliyetleri Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Tüm projeler en erken 16 Temmuz 2018’de başlayacak, en geç 12 Temmuz 2019 itibarıyla bitecek şekilde planlanmalıdır.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan yararlanan, 12 aylık uygulama süresinin sonunda başarılı bulunan ve devam etmesinde yarar görülen projeler, bir sonraki yıl yeniden Hibe Programı’na başvuru yapma imkânına sahiptirler.

Hedef Kitle:

Ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projelere destek verilecektir. Başvuran kurumların hedeflenen kitleyi yakından tanımaları ve bu kitleyle geçmişte ilişkilenmiş olmaları önemlidir. Hedeflenen kitleyle bir iletişimin bulunmadığı durumlarda ise bu kitleyle nasıl iletişim kurulacağına dair izlenecek yolun proje başvurusunda detaylandırılması gerekmektedir.

Sorun Alanı:

Kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele etmek için Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin eğitim başlığı altında aşağıdaki alanlardan en az birine değinmesi gerekmektedir:

 • Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi: Bu alanda desteklenecek projelerle eğitimin okul içindeki kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim materyallerinin iyileştirilmesi, öğretmenlere yönelik güçlendirici çalışmalar, öğrencilerin haklarına ve yaşam becerilerine yönelik farkındalık kazanması, yenilikçi eğitim metotlarının geliştirilmesi gibi projeler bu başlık altında desteklenebilir. Okullarda yapılacak fiziksel ya da donanımsal iyileştirme çalışmaları Hibe Programı kapsamına girmemektedir.
 • Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması: Bu alanda desteklenecek projelerle eğitim sisteminin dışında kalmış ya da eğitime erişimde zorluk yaşayan grupların eğitim sistemine kazandırılması ve eğitime devamlarının sağlanması hedeflenmektedir. Kız çocukları,  mülteciler, engelliler gibi eğitime erişimde farklı nedenlerle sorun yaşayan grupların eğitime erişiminin sağlanması, bu amaçla yürütülecek kapsayıcı eğitim çalışmaları, okula devam oranlarının iyileştirilmesi, okul içi ayrımcılıkla mücadele, aile vb. kilit aktörlerin bilinçlendirilmesi gibi projeler bu başlık altında desteklenebilir.
 • Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi: Bu alanda desteklenecek projelerle eğitim sistemine dahil olmayan kadın, genç ve engellilerin toplumsal cinsiyet ve insan hakları bilincinin artırılması hedeflenmektedir. Kadın, genç ve engellileri güçlendirici eğitimler bu başlık altında desteklenebilir. Meslek edindirme eğitimleri Hibe Programı kapsamına girmemektedir.

Başvuru:

Başvuru Yöntemi

Başvurular, www.sabancivakfi.org adresinden online olarak yapılmaktadır. Başvurunuzun tamamlanmış sayılması için başvuru formunun doldurulmuş ve Kurumun En Üst Düzey

Yetkili Organının “Proje Başvuru Kararı” belgesinin sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir.

Online proje başvuru sürecini başlatmak için öncelikle bir proje koduna sahip olmanız gerekmektedir. Proje kodunuzu alabilmek için kayıt sayfasındaki formu doldurmanız yeterlidir.

Kaydetmiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecek olan proje kodunuz ve belirlemiş olduğunuz

şifreniz sayesinde online proje başvuru sistemine dilediğiniz zaman giriş yapabilirsiniz.

Formunuzu doğru bir şekilde doldurabilmek için önce www.sabancivakfi.org adresindeki bu rehberi ve Sıkça Sorulan Sorular bölümlerini incelemeniz, sonra elektronik olarak Online Proje Başvuru Formu’nu doldurmaya başlamanız önerilir.

Online Proje Başvuru Formu:

Online Proje Başvuru Formunda doldurulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuran Kurum
 • Kurumsal Bilgiler
 • Proje Ortağı Formu/Formları
 • Proje Bilgileri
 • Proje İçeriği
 • Proje Bütçesi
 • Faaliyet Planı

Formunuzun her bir bölümünü doldurduktan sonra kaydetme imkânınız bulunmaktadır. Bu sayede formu tek bir seferde doldurma zorunluluğunuz yoktur.

Online Proje Başvuru Formunuzun tamamlanmış sayılması için Kurumun En Üst Düzey Yetkili

Organının “Proje Başvuru Kararı” belgenizin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Proje başvuru kararı için belirlenmiş bir şablon bulunmamakla birlikte:

Üniversiteler için yönetim kurulu kararı ya da rektörün imzalı onay mektubunun,

Dernek, vakıf ve kooperatifler için yönetim kurulu kararı ya da ilgili kararın karar defterindeki sayfasının kopyasının sisteme yüklenmesi beklenmektedir. Yalnızca kurum başkanının imzasını taşıyan dilekçe, mektup ya da kararlar yeterli olmayacaktır.

Başvuru Formunun Gönderilmesi:

Online Proje Başvuru Formundaki tüm bölümleri tamamladığınızdan ve Kurumun En Üst Düzey

Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı’nı sisteme yüklediğinizden emin olduktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan “Kontrol Et & Yolla” butonuna tıklamanız gerekir.

Bütün bu işlemlerin sonunda proje başvurunuzun tamamlandığına dair ekran karşınıza çıkacak ve formunuz elektronik olarak Sabancı Vakfı’na ulaşacaktır.

Online başvuru sistemi 9 Şubat 2018 saat 17.00’da otomatik olarak kapanacağından bu tarihten sonra sisteme girmeniz ve başvurunuzu iletmeniz mümkün olmayacaktır.

Proje Başvuru Formunun ya da Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı’nın çıktısını alarak Sabancı Vakfı’na iletmeniz gerekmez. Yalnızca ön elemeyi geçen kurumlardan

5.2’de belirtilen belgeleri posta/kargo yolu ile iletmeleri beklenmektedir.

Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı’nı sisteme yüklemekte sorun yaşayan kurumlar hibe@sabancivakfi.org adresine sorunlarını ileterek teknik destek alabilirler.

Başvuru sistemi 9 Şubat 2018 saat 17.00’da kapanacağından, kurumların teknik destek almak ve sisteme yükleme yapabilmek için son başvuru tarihinden en geç bir gün önce sorunları ile ilgili iletişime geçmeleri önerilmektedir.

Bu içerik 02.01.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 153 kez okundu.