Tübitak 1003

Program Hakkında


Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

PROJE SÜRESİ:

 
Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ:

 
2012 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.Küçük Ölçekli projeler
500.000 TL’ye kadar

Orta Ölçekli projeler
500.001 - 1.000.000 TL

Büyük Ölçekli projeler 
1.000.001 - 2.500.000 TL

Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam burs miktarları PTİ ve Kurum Hissesi hariç önerilen toplam proje bütçesinin % 40’ını geçemez
Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.
Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam makine-teçhizat miktarları PTİ ve Kurum Hissesi hariç önerilen toplam proje bütçesinin % 30’unu geçemez.
Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam hizmet alımı bedeli PTİ ve Kurum Hissesi hariç önerilen toplam proje bütçesinin % 25’ini geçemez. Sosyal ve Beşeri Bilim alanlarındaki proje önerilerinde bu oran % 50’yi geçemez.
Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.

Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2012 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:
 


Proje yürütücüsü için
 
2.000 TL/ay

Proje yöneticisi için
 
2.500 TL/ay

Araştırmacı için
  
1.000 TL/ay
Danışman için  1.000 TL/yılAraştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje yürütücüsünün alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır. Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi dikkate alınır. Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ oranlarından faydalanabilirler. Bu destek programı kapsamında desteklenen projelerde ödenecek Kurum Hissesi miktarı PTİ hariç toplam proje bütçesinin % 10’u olarak belirlenir. Orta ve Büyük Ölçekli projelerde birden fazla kuruluşun projede ortak olarak yer alması durumunda ise her bir kuruluşun (özel sektör hariç) Kurum hissesi miktarı PTİ hariç desteklenen proje bütçesine göre hesaplanır. Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi ve/veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı Bilim Kurulunca 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında belirlenen limitlerin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir. Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.

A.    Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar


Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;


Üniversite personeli olmaları durumunda
, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla  proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara  PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir. Projedeki katkı oranı % 10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Proje yürütücüsü zamanın en az %40’ını projeye ayırmak zorundadır. Orta ve Büyük Ölçekli projeler farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşabilir. Bu projelerde alt proje yürütücülerinden biri proje yöneticisi olarak protokolde belirlenir. Orta ve Büyük Ölçekli projelerde özel sektörün katılımı beklenir. Bu konudaki gerekliliğe çağrı duyurusunda ayrıca yer verilir. Kamu kurumları/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında olmayan proje personeline 1007-TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları kapsamında belirlenen ücret ödenir. Bu destek programı kapsamında 1010-EVRENA programı kuralları çerçevesinde Evrensel Araştırmacılar projede araştırmacı olarak görev alabilir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Özel kuruluşun yer aldığı projelerde proje yürütücüsünün, programın son başvuru tarihinden önce en az altı ay süresince ilgili özel kuruluşta çalışıyor olması gerekir. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir). Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ve proje süresi ile sınırlıdır.

B.    Bursiyerler


Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora/Tıpta Uzmanlık) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak,
Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak, proje ekibinde yer alabilirler.
TÜBİTAK-BİDEB bursu alanlar, projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, aynı anda ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.
Orta ve Büyük Ölçekli projelerde bursiyerlerin öncelikle doktora/doktora sonrası bursiyer olması beklenmektedir.

Projelerde görev alacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alan/tez konularının proje konusuyla ilgili olması gerekir.

PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ

Hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı, aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli (*) iki projede yürütücü, bir projede yürütücü iki projede araştırmacı veya dört projede araştırmacı olarak görev alabilir (**). Ancak, bu destek programı kapsamında aynı anda en fazla bir projede yürütücü veya iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Başkanı, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, ancak TÜBİTAK destekli diğer projelerde araştırmacı olmamak şartıyla bu program kapsamında en fazla bir projede araştırmacı olabilirler.

Yürütücü olmaya engel idari görevi olmayan diğer idari görevliler (Dekan Yardımcısı, Araştırma Enstitüsü Müdürleri, Merkez Müdürleri, Enstitü veya Yüksekokul Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Bölüm Başkanı) ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda; aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli (*) bir projede yürütücü veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler (**). Bu destek programı kapsamında ise proje yürütücüsü olarak görev alamaz ancak aynı anda sadece iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler. (*)    Hızlı destek, İŞBAP ve Uluslararası projelerdeki görevler kapsam dışında tutulmaktadır.
(**)  Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de limitler içerisinde işlem görmektedir.

Süreç

Amaç ve hedefleriyle birlikte Çağrı programının oluşturularak proje destek çağrısına çıkılacak konuların ve çağrıya özel hususların belirlenmesinde, projelerin değerlendirme ve izleme sürecinde, yıllık çağrı programı raporlarının oluşturulması ve TÜBİTAK’a sunulmasında, çağrı programının değerlendirilerek devamı, sonlandırılması veya yeni çağrı konularının belirlenmesi vb. hususlarda TÜBİTAK’a öneri getirmekle sorumlu olmak üzere, ilgili GYK, DK üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri vb. ile TÜBİTAK uzmanlarından Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) oluşturulur.
Proje önerileri; TÜBİTAK tarafından belirlenen proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili Grup tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılır. 
Ayrıca, proje ile ilgili görüşme yapmak üzere Yürütücü(ler) davet edilebilir. Yapılacak bu görüşme; projenin amacını, yöntemini, takvimini, beklenen sosyal ve ekonomik faydalarını, başarı kriterlerini, TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin kapsamını ve gerekli diğer hususları kapsayabilir. 

Birinci aşamada;

Proje önerisi birinci aşama başvuru formu ve gerekli diğer belgeler Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından ön incelemeden (*) geçirilir.
Belirtilen şartlara ve formata uygun olan proje önerileri ÇPDK’ya iletilir. ÇPDK tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya alınacak proje önerileri belirlenir.
İlgili Grup tarafından öneri sahiplerinden, projelerin ikinci aşama başvuru formunu hazırlamaları ve belirlenen tarihe kadar göndermeleri istenir.

İkinci aşamada;

Bu aşamaya girmeye hak kazanan proje sahipleri ikinci aşama proje önerisi başvuru formunu doldurarak önceden belirlenen ve duyurusu yapılan süre içerisinde başvurusunu yapar. Ayrıca belirlenen tarihlerde gerekli formlar ve ek belgeler ARDEB’e iletilir.
ARDEB tarafından ön inceleme yapılır ve ilgili Gruba iletilir (*).
Proje önerileri gerektiğinde ÇPDK’nın görüşü alınarak ilgili Grup tarafından oluşturulan panellerde değerlendirilir.
Proje önerileri panellerden aldıkları puanlara göre listelenerek, GYK puanları/görüşleri ile birlikte Başkanlığa sunulur. Kesinleşen karar, gerekçesiyle birlikte yürütücüsü/yöneticisine bildirilir.
Desteklenmesine karar verilen projeler TÜBİTAK internet sayfasından ilan edilir.

İzleme Süreci

Projenin, ilgili esaslar ve TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından hazırlanan gelişme raporları ile izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir. 

Gelişme raporu dönemleri altı aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere sözleşmede belirlenir. Gelişme raporları ve sonuç raporu proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından sözleşmede belirtilen süreler içerisinde TÜBİTAK’a gönderilir.

TÜBİTAK, gerekli gördüğünde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan incelemek, denetlemek ve değerlendirmek üzere, belirleyeceği kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir. 

Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları


Bu destek programı kapsamında desteklenen projelerde, Proje Teşvik Ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları hükümleri uygulanır. Özel Kuruluşun yer aldığı projelerde fikri hak sahipliği, ilgili özel kuruluşun proje ekibinde yer alan personelinin fikri hak sahipliğine ilişkin oranları nispetinde tüzel kişiliğe ait olur. 

Ancak, bu destek programı kapsamındaki projelerin farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa desteklenmesi halinde, anılan kurum ve kuruluşlarla imzalanacak işbirliği protokollerinde yer alacak hükümler uygulanır.
Belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan, bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

Önemli Hususlar  

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 
Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*)TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir. KKTC’den yapılan başvurularda proje yürütücüsünün KKTC, araştırmacıların ise Türkiye Cumhuriyeti ya da KKTC sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.)
Başvurunun ön değerlendirmeye alınabilmesi için, hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,
Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Proje Kapak Sayfası ile Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarının, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan Elektronik Başvuru Çıktısı olması,
Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması,
Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması
Elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ve basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm proje ekibi tarafından imzalanması, imzaların orjinal olması ve mavi renkli kalemle atılması (Söz konusu form, proje ekibinin sadece proje yürütücüsünden oluşması durumunda dahi imzalanacaktır),
Elektronik olarak gönderilmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması ve Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç),
Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve  projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,
Elektronik başvuruda ARBİS özgeçmişlerinin kullanılacak olması sebebi ile ARBİS’teki bilgilerin güncellenmesi,
Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, KDV ve diğer tüm vergiler dahil (yurt dışı alım durumunda diğer masraflar dahil) 100.000 TL’nin üzerinde olmaması,
Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur),
Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması,
Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru  dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.),
Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için yukarıda belirtilen "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve desteklenmesi uygun bulunmadı ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurularak hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi ve  formun panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeleri içermesi,
Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,
Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,
Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması,
Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,
Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı verilerek tartışılmış olması,literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,
Projenin Etik Kurul/Yasal İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin istenilen kriterlere uygun olması, başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden Etik Kurul/Yasal İzin Belgesinin gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında yeterince titizlik gösterilmesi,
Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden 1 puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,
Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi
Bu içerik 25.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2104 kez okundu.